(021)26203058

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

  • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

تامین کننده ها

Analytikjena
Analytikjena
Biometra
Biometra
Hund
Hund
Labnet
Labnet
Spectrum
Spectrum
Ratiolab
Ratiolab