(021)26203058

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

  • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

TB2 Thermoblock

 TB2 Thermoblock

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

TB2 Thermoblock

این دستگاه برای کنترل دما برای انواع میکروتیوپ ها ، لوله های و فالکون  مورد استفاده قرار می گیرد .

- امکان بکارگیری دو بلاک متفاوت بر روییک دستگاه

- رنج دمایی    ° 5C° to 130 C+

- رنج سرعت ° 15min from 25C° to 100 C

دارای انواع بلاک  برای میکروتیوپ های 2.0ml, 1.5ml, 0.5ml,0.2ml و همچنین برای لوله های فالکون 50ml,20ml-15ml و حتی لامهای میکروسکوپ می باشد.