(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

Horizon family

 Horizon family

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

Horizon family

الکتروفورز ژل آگارز Horizon family  به نحوی طراحی شده که بتواند 3 اندازه استاندارد ژل را پوشش دهد.

دارای درب قفل شونده جهت ایمنی بیشتر

یکی از نکات بسیار مهم این سیستم ژل Cast می باشد این ژل Cast دارای یک برآمدگی است که با
قرار دادن یک قطره نمونه بر روی آن بطور مستقیم نمونه را به روی ژل پخش می نماید.

در پایین این برآمدگی نوارهای قرمز رنگی وجود دارد که به  Load کردن نمونه بر روی ژل کمک می کند.

دارای پورت جهت چرخش بافر

دارای سه مدل بر اساس سایز می باشد

Horizon 58   5.7 x 8.3 Cm  28 sample  2 Combs

Horizon 11.14   11 x 14 Cm  48 sample  2 Combs

Horizon 20.25   25x 25 Cm  84 sample  2 Combs