(021)26203058

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

  • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

Epatox II

 Epatox II

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

Epatox II

این دستگاه جهت شناسایی و اندازه گیری (Identification and quantification) پروتئین ها، توکسین ها، اسید های نوکلئیک و سایر بیومولکولها  و بر اساس استفاده از میکرو چیپ ها استفاده می گردد. کاربر می تواند  بوسیله کیت های خاص ، از دستگاه براحتی و بدون کار های مقدماتی پیچیده استفاده نماید.

جداسازی اسید های نوکلئیک یا پروتئین ها بطور معمول  20-8  دقیقه طول می کشد.