(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

Compact multi-wide

 Compact multi-wide

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

Compact Multi-wide

دارای سینی شفاف که نور UV از آن عبور می کند که به کاربر این امکان را می دهد بدون انتقال

ژل از تانک به ترانسلومیناتور به بررسی باند های بپردازد.

دارای یک ژل Cast برای سایز های مختلف ژل می باشد

15Cm x 7.0    64Sample   2 Combs

15Cm x 10    96Sample   3 Combs

15Cm x 18    160Sample   5 Combs

15Cm x 18    192Sample   6 Combs