(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

میکروسکوپ کلینیکال( سری Medicus)

 میکروسکوپ کلینیکال( سری Medicus)

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

میکروسکوپ کلینیکال (سری Medicus)

میکروسکوپهای سری Medicus کمپانی Hund دارای تنوع بسیار زیادی می باشد که می توان از آنها در مراکز آموزشی ، تحقیقاتی و تشخیص طبی برای انجام انواع آزمایشها (هماتولوژی – میکروب شناسی و حتی Fish استفاده نمود. به علت پایین تر بودن قیمت این سری نسبت به سری H600 بیشتر مورد توجه مراکز خصوصی قرار می گیرد.

- دارای لنزهای شیئی نوع phas contrast ، Dark field  و فلورسانس.

-  قابلیت تجهیز به سیستم تصویر برداری.