(021)26203058

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

  • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

دستگاه نیمه اتوماتیک درپوش گذار بر روی میکرو پلیت مدل Accu Seal

 دستگاه نیمه اتوماتیک درپوش گذار بر روی میکرو پلیت مدل Accu Seal

موارد کاربرد: آزمایشگاهی|

دستگاه نیمه اتوماتیک درپوش گذار بر روی میکرو پلیت مدل Accu Seal 

  Accu Seal  Semi Automated plate sealer

این دستگاه برای آزمایشگاه هایی که تعداد نمونه متوسط داشته، مناسب می باشد و برای تمام میکروپلیت های مورد استفاده در انواع RCR قابل استفاده است.