(021)26203058

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

  • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

  • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

اخذ نمایندگی شرکت Ratiolab از کشور آلمان

اخذ نمایندگی شرکت Ratiolab از کشور آلمان

تاریخ درج:1394/05/29
«« بازگشت