(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

 • PCR

 • Realtime PCR

 • NanoDrop/ScanDrop

 • Electrophoresis & Blotting

 • Single, Split and Double Beam Spectrophotometer

 • Laboratory Centrifuges

 • Atomic Absorption Spectrometer-Flame & Graphite Furnace

 • Hund microscopes

پرسنل فروش و فنی

 • رشید هوشدارپور
  • سمت: مدیر فنی
  • نام و نام خانوادگی: رشید هوشدارپور
  • پست الکترونیک: hooshdarpoor@behandanesh.com

 • سپیده حسینی
  • سمت: مدیر فروش
  • نام و نام خانوادگی: سپیده حسینی
  • پست الکترونیک: hosseini@behandanesh.com

 • مهندس علی دهقانی


 1