(021)26203058

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Analytik Jena

 • شرکت بهان دانش عرضه کننده محصولات Labnet

 • شرکت بهان دانش وارد کننده دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی (بیولوژی و بیوتکنولوژی)

پرسنل فروش و فنی

 • علی دهقانی
  • سمت: کارشناس فنی
  • نام و نام خانوادگی: علی دهقانی
  • پست الکترونیک: dehghani@behandanesh.com

 • مهدی معمار
  • سمت: کارشناس فنی
  • نام و نام خانوادگی: مهدی معمار
  • پست الکترونیک: Memar@behandanesh.com

 • سپیده حسینی
  • سمت: کارشناس فروش
  • نام و نام خانوادگی: سپیده حسینی
  • پست الکترونیک: sales@behandanesh.com

 • محسن افتخاری
  • سمت: کارشناس فنی
  • نام و نام خانوادگی: محسن افتخاری
  • پست الکترونیک: eftekhari@behandanesh.com


 1